Ottawa Votes
Ottawa Votes Header
Mayor Header
Ward 1 Header
Ward 2 Header
Ward 3 Header
Ward 4 Header
Ward 5 Header Ward 6 Header
Ward 7 Header
Ward 8 Header
Ward 9 Header
Ward 10 Header
Ward 11 Header Ward 12 Header
Ward 13 Header Ward 14 Header
Ward 15 Header Ward 16 Header
Ward 17 Header
Ward 18 Header
Ward 19 Header Ward 20 Header
Ward 21 Header Ward 22 Header
Ward 23 Header